Publication:
Türki̇yedeki̇ gi̇tari̇st besteci̇leri̇n halk müzi̇ği uyarlamalarında çok seslendi̇rme tekni̇kleri̇ne İli̇şki̇n yaklaşımlarının İncelenmesi̇

Loading...
Thumbnail Image

Date

2017-07-01

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Research Projects

Organizational Units

Journal Issue

Abstract

Bu çalışmanın genel amacı Türkiye'deki gitarist bestecilerin halk müziği uyarlamalarında çokseslendirme tekniklerine ilişkin yaklaşımlarının ve bu konuya ilişkin görüşlerinin belirlenmesidir. Bu genel amaç kapsamında belirlenen araştırma sorularına cevap aranmıştır.Bu araştırmanın evrenini Türkiye'deki gitarist besteciler oluşturmaktadır. Örneklemini ise çeşitli eğitim kurumlarında görev yapmakta olan 11 gitarist besteci oluşturmaktadır. Örneklem kolay ulaşılabilen örneklem yöntemiyle belirlenmiştir.Bu araştırma ‘betimsel’ bir çalışmadır. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından 5 adet sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmıştır. Araştırmada, hazırlanan görüşme formundaki açık uçlu sorular aracılığıyla elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Görüşme formundaki kapalı uçlu sorular ise yüzde frekans hesaplamasına tabi tutulmuş, bu şekilde elde edilen yüzde frekans değerleri ile veriler analiz edilmiştir.Araştırmanın sonucunda elde edilen bulgu analizlerinden her araştırma sorusuna yönelik sonuçlara ulaşılmıştır. Bu sonuçlar doğrultusunda önerilerde bulunulmuştur. Anahtar kelimeler: Çokseslendirme Teknikleri, Gitarist Besteciler, Uyarlama.
The general aim of this study is To Determine The Approaches Of Polifony Tekniques İn Classical Guitar Adaptation Of Folk Music And Opinions About This Subject Of Guitarist Composers İn Turkey. As part of this general objective answers to the research questions identified, it was searched.The universe of this research is composed of guitarist composers in Turkey. The sample is composed of 11 guitarist composers working in various educational institutions. The sample was determined by easy-to-reach sampling method.This research is a 'descriptive' study. Screening model was used in the research. A semi-structured interview form consisting of 5 questions was prepared by the researcherers, as data collection tool used in the research. In the study, the data obtained through the open-ended questions in the interview form prepared were analyzed by the content analysis method.. The closed-ended questions in the interview form were subjected to percentage frequency calculation, and the percentage frequency values and data obtained in this way were analyzed.As a result of the research, the results of each research question have been obtained from the findings analysis. Suggestions have been made in the direction of these results. Keywords: Adaptation Approaches, Guitarist Composers, Polifony Tekniques.

Description

Keywords

Çokseslendirme Teknikleri, Gitarist Besteciler, Uyarlama, Adaptation Approaches, Guitarist Composers, Polifony Tekniques

Citation

GÜZEL M., KUYUMCU K., "TÜRKİYEDEKİ GİTARİST BESTECİLERİN HALK MÜZİĞİ UYARLAMALARINDA ÇOKSESLENDİRME TEKNİKLERİNE İLİŞKİN YAKLAŞIMLARININ İNCELENMESİ", the Journal of Academic Social Sciences, cilt.5, sa.50, ss.329-347, 2017

Collections