Publication:
Genç yetişkinlerde olumlu olayların tadını çıkarma stratejilerinin bağlanma stilleri ve mutluluk korkusu bağlamında incelenmesi

Date
2023
Authors
Kamalı, Roshanak
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Bu araştırmada, genç yetişkinlerde bağlanma stilleri ile olumlu olayların tadını çıkarma stratejileri arasındaki ilişkide mutluluk korkusunun aracı rolünün olup olmadığının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemi, olasılıksız örnekleme yöntemlerinden kolayda örnekleme yöntemiyle belirlenen 512 genç yetişkinden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, Olumlu Olayların Tadını Çıkarma Stratejileri Ölçeği-Türkçe Formu, Üç Boyutlu Bağlanma Stilleri Ölçeği, Mutluluk Korkusu Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Olumlu Olayların Tadını Çıkarma Stratejileri Ölçeği-Türkçe Formu, bu araştırma kapsamında araştırmacı tarafından uyarlanmıştır. Yapılan analizler sonucunda 17 maddelik ölçeğin ‘‘artırıcı stratejiler” ve ‘‘azaltıcı stratejiler’’ olmak üzere iki alt boyuttan oluştuğu belirlenmiştir. Verilerin çözümlenmesinde SPSS 25, LISREL 8.51, AMOS 22 istatistik programlarından yararlanılmıştır. Olumlu olayların tadını çıkarma startejilerinin genç yetişkinlerin demografik özelliklerine göre anlamlı farklılık gösterip göstermediği Bağımsız Gruplar t-Testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi (One-Way ANOVA) tekniğinden yararlanılarak test edilmiştir. Yapısal Eşitlik Modeli (YEM) kullanılarak yapılan aracılık analizi sonuçları, güvenli bağlanma stili ile olumlu olayların tadını çıkarma stratejileri alt boyutlarından olan azaltıcı statejiler arasındaki ilişkide mutluluk korkusunun tam aracı rolünün olduğunu göstermiştir. Ayrıca kaygılı-kararsız bağlanma stili ve olumlu olayların tadını çıkarma strstejileri alt boyutlarından olan azaltıcı startejiler arasındaki ilişkide mutluluk korkusunun kısmi aracılık rolü olduğu sonucuna varılmıştır. Araştırmada olumlu olayların tadını çıkarma stratejilerinin bazı demografik değişkenlere göre farklılaştığı da tespit edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular ilgili alan yazın ve kuramlar bağlamında tartışılmış, bu bulgulara dayanarak önleyici ve koruyucu ruh sağlığı hizmetleri çerçevesinde ruh sağlığı psikolojik danışmanlığı alanında çalışan uzmanlara ve gelecekte yapılacak araştırmalara yönelik öneriler sunulmuştur.
In this study, it was aimed to examine whether fear of happiness mediates the relationship between attachment styles and strategies of savoring positive events in young adults. The sample of the study consists of 512 young adults determined by convenience sampling method, which is one of the non-probability sampling methods. As data collection tools, The Ways of Savoring Checklist-Turkish Form (WOSC-TR), Three Dimensional Attachment Style Scale, Fear of Happiness Scale and Personal Information Form were used. WOSC-TR was adapted by the researcher within the scope of this study. As a result of the analysis, it was determined that the 17-item scale consists of two sub-dimensions, namely \"amplifying strategies\" and \"dampening strategies\". SPSS 25, LISREL 8.51, AMOS 22 statistical programs were used to analyze the data. Independent Groups t-Test and One-Way Analysis of Variance (One-Way ANOVA) were used to test whether the strategies of savoring positive events differed significantly according to the demographic characteristics of young adults. The results of the mediation analysis using Structural Equation Modeling (SEM) showed that fear of happiness had a full mediating role in the relationship between secure attachment style and dampening strategies, which are sub-dimensions of strategies for savoring positive events. In addition, it was concluded that fear of happiness has a partial mediating role in the relationship between anxious-ambivalent attachment style and dampening strategies. In the study, it was also determined that the strategies of savoring positive events differed according to some demographic variables. The findings obtained from the study were discussed in the context of the relevant literature and theories, and based on these findings, recommendations were presented for experts working in the field of mental health counseling within the framework of preventive and protective mental health services and for future research.
Description
Keywords
Olumlu Olayların Tadını Çıkarma Stratejileri, Olumlu Olayların Tadını Çıkarma Statejileri Ölçeği-Türkçe Formu (OOTÇSÖ-TR), Bağlanma Stilleri, Mutluluk Korkusu, Genç Yetişkinler. Savoring Strategies, Ways of Savoring Checklist-Turkish Version (WOSC-TR), Attachment Styles, Fear of Happiness, Young Adults.
Citation
Collections