Publication:
0-12 yaş çocuğu olan annelerin ağızdan verilen toz halindeki antibiyotikleri hazırlama ve ölçme yeterliliği

Research Projects

Organizational Units

Journal Issue

Abstract

Amaç: Bu çalışmanın amacı, annelerin, çocukları için reçete edilmiş ağızdan verilen toz antibiyotikleri hazırlama ve reçete edilen dozda ölçme yeterliliklerini değerlendirmektir. Gereç ve Yöntem: Bu tanımlayıcı araştırma, eczanelere, çocukları için reçete edilmiş ağızdan kullanılan toz antibiyotikleri almak üzere başvuran 99 anne ile gerçekleştirilmiştir. Anneler toz antibiyotiği hazırlarken gözlenmiş ve hazırlanan süspansiyon 10 ml'lik cam pipet ile ölçülmüştür. Ölçümün hekimin reçete ettiği doza göre ± 1 ml aralığında olması doğru ölçüm olarak kabul edilmiştir. Bulgular: Annelerin %27,3'ü ilacı ölçülmesi gerekenden daha düşük dozlarda hazırlarken %2'si de daha fazla dozda hazırlamıştır (p<0.001). Annelerin eğitim düzeyinin yüksek olması ve ölçüm için şırınga kullanmaları ile doğru ölçüm arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Sonuç: Bu çalışmada annelerin ağızdan verilen toz antibiyotikleri hazırlamada yeterli olmadıkları ve yanlış dozlarda ölçeklendirdikleri saptanmıştır. Bulgularımız, doğru ölçüm yapılabilmesi için doktorların anneleri şırınga kullanmaya teşvik etmesi gerektiğini düşündürmektedir.
Objective: The aim of this study was to evaluate the competency level of mothers while preparing and scaling oral powder antibiotics (OPA) for their childrens's use. Material and Method: This descriptive study was carried out on 99 mothers while they bought prescribed OPA for their children from a pharmacy in Istanbul. The method of OPA preparation of each mother was observed. The amount of the prepared suspension was measured with 10 ml glass pipettes. Measured doses in the range of &plusmn; 1 ml of the prescribed dose were accepted as the correct dose. Results: Twenty-seven point three percent of the mothers' measurements were underscaled and 2% of their measurements were overscaled compared to the required amounts (p&lt;0.001). High educational status and using a syringe for scaling was found to be related with a correct dose measurement of OPA. Consclusion: We conclude that mothers who participated in this study were not able to prepare OPA appropriately, with less than or over the required dose. We suggest that physicians should encourage mothers to use syringes for accurate measurement.

Description

Keywords

Genel ve Dahili Tıp

Citation

Collections