Welcome to the Open Access System!

Marmara University Open Access System serves scientific and artistic products such as books, articles, papers, theses, encyclopedias and artistic works produced by our faculty members and students in accordance with international standards and intellectual property rights. New materials and products have recently been added to the system.

Supported by SelenSoft

Recent Submissions

Publication
Dijital platform tercihlerinde gizli Markov analizi ve oyun teorisi
(2024) Tunçer Zorlu, Betül Rümeysa; Can, Tuncay; Marmara Üniversitesi; Sosyal Bilimler Enstitüsü; Ekonometri Anabilim Dalı; Yöneylem Araştırması
Dijital çağ olarak adlandırılan 21.yüzyıl, teknolojik yenilikleri insanlığın hizmetine sunmakla kalmamış, farklı disiplinlerde yeni bilimsel yöntemlerin gelişmesine de imkân tanımıştır. Yaşanan bu teknolojik gelişmeler yeni platformların oluşumunu da beraberinde getirmiştir. Bu oluşumlardan biri de kullanıcıların internete bağlı bir cihazda dizi ve film izlemelerini sağlayan abonelik tabanlı yayın hizmetleridir. Bu tarz yayın hizmetlerinin, diğer bir ifade ile dijital platformların abone sayısını her geçen gün artırması bu alanda bir rekabet ortamının oluşmasına sebep olmuştur. Oluşan bu rekabet ortamının akabinde bireylerin dijital platform tercihleri de önem kazanmıştır. Bu doğrultuda Netflix, Amazon Prime Video gibi dijital platformlar günümüzde sıkça kullanılır hale gelmiştir. Bu kullanım oranında yaşanan artışların da kişilerin platformlara internetin olduğu her yerden ulaşımın olması, internet kullanımının artması, bu platformlara PC ya da mobilden uygulamalar ile de girilebilir olması, firmaların içerik üretimde çeşitlendirmeye gitmesi, firmaların reklam stratejileri, içerik izlemede bölünme yaşanmaması gibi durumlar sebep olarak gösterilebilir. Bu çalışmada dijital platformlar ve bu platformların tercih edilme nedenleri tahmin edilmiştir. Burada hedeflenen çıktılar en yüksek olasılıkla tercih edilecek platformların tercih nedenleri ile analiz edilmesi ve oyun teorisi uygulamasının yapılmasıdır. 139 kişiye kartopu örnekleme metodu ile anket çalışması yapılmıştır. Söz konusu dijital platformlar için kullanıcılara yöneltilen anket sorularından alınan çıktılar Gizli Markov Analizinin veri setini oluşturmaktadır. 72 kişi ile de oyun teorisi matrisini kurmak adına anket çalışması yapılmış, sonuçlar değerlendirilmiştir.
Publication
Hikâye okumanın öğrencilerin bilişsel ve duyuşsal gelişimlerine etkilerinin değerler eğitimi açısından incelenmesi : Mustafa Kutlu örneği
(2024) Bayhan, Alim; Altaş, Nurullah; Marmara Üniversitesi; Sosyal Bilimler Enstitüsü; Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı; Din Eğitimi Bilim Dalı
Bu araştırmanın amacı, hikâye destekli öğretim yönteminin bireylerin bilişsel ve duyuşsal değer algılarında değişme meydana getirip getirmediğini tespit etmektir. Yetişmekte olan nesillere birçok değerlerin kazandırılabilmesi için hikâyelerin önemli materyallerden birisi olduğu öngörülmektedir. Bu araştırmada deney-kontrol gruplu ön test- son test ve izleme testli yarı deneysel desen kullanılmıştır. Akademik başarı testi ve etkin vatandaşlık değer ölçeği araştırmanın veri toplama araçları olarak kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini, 2021-2022 öğretim yılının ikinci döneminde, Denizli ili Merkezefendi ilçesi Servergazi İmam Hatip Ortaokulu 7/P, 7/H ve 7/D sınıflarında öğrenim görmekte olan toplam 62 öğrenci oluşturmuştur. Araştırma sürecinde deney ve kontrol gruplarına 6 hafta boyunca deneysel uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Deney grubuna yazar Mustafa Kutlu’nun hikâyelerinin yer aldığı hikâye destekli öğretim yöntemi uygulanırken kontrol I grubuna konuşma halkası tekniği ve kontrol II grubuna da geleneksel yöntem uygulanmıştır. Araştırma bulgularına göre hikâye destekli öğretim yöntemi uygulanan deney grubunun ön test ile son test akademik başarı puanları açısından anlamlı bir farklılık görülürken kontrol gruplarında akademik başarı yönünden anlamlı fark ortaya çıkmamıştır. Yine deney ile kontrol gruplarının akademik başarı son test puanları kıyaslandığında deney grubu açısından anlamlı bir farklılık görülürken kontrol gruplarında anlamlı farklılık ortaya çıkmamıştır. Araştırmadan elde edilen bir başka sonuca göre öğrencilerin duyuşsal boyut algılarının gerek ön test gerekse son testte benzer olduğu ve uygulanan hikâye destekli öğretimin deney ve kontrol grupları öğrencilerinin duyuşsal boyut değer algıları üzerinde anlamlı derecede etkisinin olmadığı görülmüştür. Yine deney ve kontrol gruplarına uygulanan izleme testi sonuçlarına göre kontrol gruplarında bilgilerin kalıcılığının sağlanamadığı görülürken deney grubunda uygulanan hikâye destekli öğretim yönteminin akademik başarıda bilgilerin kalıcılığını sağladığı sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlar çerçevesinde deney grubuna uygulanan hikâye destekli öğretim yönteminin akademik başarı ve öğrenilen bilgilerin kalıcılığı açısından anlamlı derecede etkili olduğu ancak duyuşsal boyut açısından anlamlı derecede etkili olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.Uygulamalar boyunca gerçekleştirilen doğal gözlemler neticesinde deney grubuna uygulanan hikâye destekli öğretimin kontrol gruplarına göre öğrencilerin derse ilişkin ilgi ve motivasyonları açısından olumlu etkiler oluşturduğu ve öğrencilerin derse aktif katılımlarını artırdığı öğrencilerde derse yönelik olumlu tutumlar oluşturduğu tespit edilmiştir.
Publication
Gizli Markov modeli ile diş macunu markası tercihleri ve tercih sebepleri
(2024) Zurnacı, Sümeyye; Can, Tuncay; Marmara Üniversitesi; Sosyal Bilimler Enstitüsü; Ekonometri Anabilim Dalı; Yöneylem Araştırması Bilim Dalı
Eski dönemlerden bu yana ağız bakım rutini diş sağlığı için önemli olmuştur. Yakın geçmişte diş macunları gelişerek jel formuna gelmiştir. Diş macunlarının farklı içerikteki türleri markalaşarak artmıştır. Böylelikle diş macunu piyasasını oluşturmuştur. Günümüzde üreticiler tarafından yüzlerce diş macunu markası tüketicilere sunulmaktadır. Üreticiler, tüketicilerin marka tercihi yaparken dikkat ettikleri sebepleri bilmemektedirler. Markaların, tercih olasılıklarını ve tercih edilmelerinin altında yatan sebepleri bilmek stratejileri için önem kazanmaktadır.Bu çalışmada gizli Markov modelleri kullanılarak diş macunu marka tercihleri ve tercih nedenleri üzerine bir uygulama yapılmıştır. Bireylerin diş macunu seçimlerinde en çok tercih edilen markalar ve tercih nedenlerinin bir sonraki dönemde nasıl şekilleneceği bulunmak istenmiş ve gizli Markov modeli ile elde edilen sonuçlar sunulmuştur.İlk bölümde stokastik süreçlerden başlanarak Markov zincirleri ile gizli Markov modeli tanıtılmıştır. İkinci bölümde diş macunlarının gelişimleri aktarılıp rekabetteki markalar tanıtılarak literatüre yer verilmiştir. Üçüncü bölümde uygulanan anket tanıtılarak elde edilen verilere gizli Markov modeli uygulanmış ve temel problemlerin çözümleri gerçekleştirilmiştir. Çözümler sonucunda Sensodyne, Colgate ve Signal diş macunu markalarının bir sonraki dönemde tercih edilme olasılıklarının yüksek olduğu görülmüştür. Diş macunu markalarının tercih edilmelerinin altında yatan sebepler ise Sensodyne markasının hassasiyeti önlemesi, Colgate ve Signal markalarının dişleri beyazlatması olarak bulunmuştur. Çalışmanın sonuçları, diş macunu markalarına bilimsel bir bakış açısı sunarak strateji geliştirmeleri için önemli bir kaynak oluşturmaktadır.

google-scholar
base
opendoar
roar
handle.net