Publication:
12-14 Yaş katogorisindeki bayan tenis oyuncularının fiziksel ve fizyolojik özellikleri

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Authors

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Research Projects

Organizational Units

Journal Issue

Abstract

Bu çalışma 12 ve 14 yaş kategorisindeki toplam 32 bayan tenisçinin bazı fiziksel ve fizyolojik özellik ve farklılıklarını belirlemek için yapılmıştır. Bu amaçla bayan tenisçilerin öncelikle, vücut kitle indeksi (VKİ) ve vücut yağ oranı (VYO) hesaplandı. Daha sonra ise sporculara; dikey sıçrama , esneklik, el-kavrama kuvveti , sırt ve bacak kuvveti testleri ile Wingate anaerobik güç testi ve Astrand testleri uygulandı. Verilerin istatistiksel analizi için, tüm parametrelerin aritmetik ortalama, minimum-maksimum ve standart sapma değerleri saptandı. Gruplar arası farklılıkların belirlenmesinde Mann-Whitney U testi kullanıldı. Analizler sonucunda; 12 ve 14 yaş kategorisindeki oyuncuların değerleri sırasıyla; VKİ, 19,3±1,9 - 21,0±1,2 kg/m2, VYO (%), 13,8±1,6 - 15,2±1,4, dikey sıçrama, 44,7±5,0 - 41,7±5,3 cm, sağ el kavrama, 20,2±4,1 - 25,0±4,2 kg, sol el kavrama, 16,7±3,7 - 22,5±3,4 kg, sırt kuvveti, 84±4,5 - 86,6±4,9, bacak kuvveti, 73±9,0 -75,5±9,1 kg, MaxVO2, 42,9±8,3 - 42,7±6,1 ml/kg/dk, zirve güç, 8,82±1.35 - 9,80±1,40 W/kg, ortalama güç, 4,71±0,62 - 6,77±0,74 W/kg olarak saptandı. Sonuç olarak VKİ (p<,05) ve VYO (p<,05) parametreleri ile sağ el kavrama kuvveti (p<,01), sol el kavrama kuvveti (p<,001), zirve güç (p<,05) ve ortalama güç (p<,001) değerlerinde 14 yaş kategorisi lehinde anlamlı farklılıklar bulundu. Dikey sıçrama ve maxVO2 parametrelerinde istatistiksel bir anlamlılığa rastlanmamasına karşın 12 yaş kategorisinin matematiksel olarak daha iyi değerler elde ettiği belirlendi. Ayrıca her iki yaş grubuna mensup tenisçilerin VYO ve VKİ değerleri literatürle paralellik gösterirken, maxVO2 değerlerinin ortalama aralığın alt sınırında olduğu anlaşıldı.
The aim of this research was to investigate some of physical and physiological characteristics and differences of 12 years categories (n=21, 12,3&plusmn;0,6 age, 159&plusmn;6,8 cm, 49,2&plusmn;7,8 kg) and 14 years categories (n=11, 14,6&plusmn;1,1 age, 172,1&plusmn;5,6 cm, 62,3&plusmn;5,4 kg) female tennis players. Body mass index (BMI), body fat ratio (%), vertical jump, flexibility, hand-grip test, back-grip test, Wingate anaerobic power and capacity test, Astrand test and sit-and-reach test were performed. Data were analyzed with SPSS 11.0 statistic program, in all parameters mean, maximum, minimum and standard deviation values were determined and Mann-Whitney U test was performed to determine the differences between groups, the p&lt;,001, p&lt;,01, p&lt;,05 significant values were used. Findings of the 12 years categories and 14 years categories players were respectively as follows: athletic status 2,4&plusmn;0,9 and 3,8&plusmn;1,1 year, BMI values 9,3&plusmn;1,9 and 21,0&plusmn;1,2 kg/m2, body fat ratio (%) 13,8&plusmn;1,6 and 15,2&plusmn;1,4, vertical jump 44,7&plusmn;5,0 and 41,7&plusmn;5,3 cm, hand grip right hand 20,2&plusmn;4,1 and 25,0&plusmn;4,2 kg, hand grip left hand 16,7&plusmn;3,7 and 22,5&plusmn;3,4 kg, maxVO2 values 42,9&plusmn;8,3 and 42,76,1 ml/kg/min, peak power values 8,82&plusmn;1,35 and 9,80&plusmn;1,40 W/kg, average power values 4,71&plusmn;0,62 and 6,77&plusmn;0,74 W/kg. As a result, significant differences were found for 14 years category in BMI (p&lt;,05), body fat ratio (p&lt;,05), right hand grip (p&lt;,01), left hand grip (p&lt;,001), peak power (p&lt;,05) and average power (p&lt;,001). Although no statistical significance was found in vertical jump and max VO2 parameters, better mathematical values were found for 12 years category. Body fat ratio and BMI values were parallel with the literature; however, max VO2 values were below the average.

Description

Keywords

Spor Bilimleri

Citation

Collections