Publication:
Impact of climate change on agricultural production and yield in Turkey

No Thumbnail Available
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Kapımızı çalan iklim krizinin etkileri tüm sektörler üzerinde çok geniş bir spektrumda hissedilmekte ve bu etkinin yakın gelecekte şiddetlenmesi öngörülmektedir. Tarım sektörü şoklara karşı en kırılgan sektörlerin başında gelmektedir. Türkiye iklim değişikliği karşısında orta yüksek riskli ülkeler içerisindedir. Tarım Türkiye ekonomisinde tarihsel olarak önemli bir konuma sahip olmakla birlikte, iklim değişikliğinin sonuçlarına iktisadi perspektiften bakan çalışmalar çok sınırlıdır. Bu çalışma, bu eksiğe cevap verebilmek maksadıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın amacı, Türkiye’nin tarımsal üretiminde başı çeken ürünler olan buğday, arpa, ayçiçeği, pamuk ve çay için, iklim değişikliğinin verimlilik üzerindeki etkilerine dair ekonomik ve teknolojik gelişmeleri de dikkate alan bütüncül bir incelemeyi, 1968 – 2018 yılları için gerçekleştirmektir. Her ürün için belirlenen senaryolar alternatif örneklem grupları ve zaman periyotları için panel veri analiz yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Tezin literatüre getireceği yeniliklerin başında kapsadığı 50 yıllık zaman periyodu ve ürün, bölge bazlı kıyaslamalara olanak tanıması gelmektedir. Konu Türkiye için ilk kez tarımsal mekanizasyon ve ekonomik faktörler dikkate alınarak incelenmiştir. Bununla birlikte, TÜİK tarafından 1968 – 1990 yılları arasında basılı olarak yayınlanan Tarımsal Yapı ve Üretim İstatistikleri dijital ortama aktarılmış, bu işlem sayesinde 1968 – 1990 yılları için yaklaşık 168.000 veri kullanılabilir hale getirilmiştir. Ulaştığımız sonuçlar, iklim değişikliğinin etkilerinin her ürün için bölgeye ve zamana bağlı olarak farklılaştığını, etkinin genellikle kuraklık ve yüksek sıcaklıklar kanalıyla gerçekleştiğini söylemektedir. Politika ve çözüm önerileri bağlamında düşüncemiz, uyum politikalarının genelleştirilmiş bir reçeteden ziyade ürün ve bölgenin gereksinimlerine yönelik olarak inşa edilmeleri gerektiğidir. Son olarak tarımsal üretim ve verimliliğin sürdürülebilirliği için atılacak adımlar ekonomik, sosyo-kültürel ve davranışsal etkenleri eşit önemde dikkate almalıdır.
The imminent effects of the climate crisis are felt in a broad spectrum on all sectors, and this effect is forecasted to amplify soon. The agricultural sector is one of the most vulnerable sectors to shocks. Turkey is in the group of medium-high risk countries against climate change. Although agriculture has a historically important position in the Turkish economy, studies that examined the consequences of climate change from an economic perspective are very limited. This study is carried out to answer this gap and aims to comprehensively analyze the effects of climate change on the yield of wheat, barley, sunflower, cotton and tea, which are the leading crops in Turkey's agricultural production, for the years 1968 - 2018. We analyzed determined scenarios for each product by using the panel data method, including alternative sample groups and time periods. The contribution to the literature that the thesis brings is the 50-year time period covered and the possibility of product and region-basediicomparisons. Furthermore, the subject has been studied for the first time in Turkey by considering agricultural mechanization and economic factors. In addition, the Agricultural Structure and Production Statistics published by TURKSTAT between 1968 and 1990 have been digitalized, and approximately 168,000 data for 1968-1990 have been made available to use thanks to this effort. Our results show that the effects of climate change vary across products depending on the region and time, and the impact is generally made through drought and high temperatures. For the policy recommendation and solution proposals, we think that tailor-made adaptation policies should be constructed according to the needs of the product and region rather than a generalized recipe. Finally, the actions to sustain agricultural production and yield should consider economic, socio-cultural and behavioral factors with equal importance.
Description
Keywords
İklim Değişikliği, Tarımsal Üretim, Tarımsal Verimlilik, Uyum ve Azaltım Climate Change, Agricultural Production, Agricultural Yield, Adaptation and Mitigation
Citation
Collections