Tez Koleksiyonu

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 37777
 • Publication
  Garîb'in Kıssa-yı Yûsuf'u : İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi nüshası (52a-103a) ( İnceleme- Metin- Dizin- Tıpkıbasım)
  ( 2023) Durğut, Semiha ; Hasene Kültüral, Zuhal ; Marmara Üniversitesi ; Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü ; Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı ; Türk Dili Bilim Dalı
  Eski Anadolu Türkçesi’nin önemli eserlerinden biri olan Yûsuf Kıssası’nın Garîb’e ait olduğu düşünülen on ikinci İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi nüshası çalışılmaktadır. Metin, dizin, inceleme ve tıpkıbasım ana başlıklarından oluşan çalışma, ana başlıklar altında alt dallara ayrılmaktadır. Giriş kısmında Kıssa-yı Yûsuf eserinin kaynağı detaylı şekilde açıklandıktan sonra Türk edebiyatında var olan bazı Yûsuf u Züleyhâ nüshaları incelenmiştir. Arap, Fars ve Türk edebiyatında çok fazla işlenen bu hikâye Garîb, Garîbî, Karîb mahlasıyla da bilinen şairin tek eseri olduğu gözler önüne serilmektedir. Aynı zamanda Garîb’in hayatı anlatılarak İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi 297.92 numarada kayıtlı on ikinci nüsha üzerinde durulmaktadır. İnceleme kısmında metin birçok farklı yönden ele alınmakta ve metin üzerinden örneklendirilmektedir. Eski Anadolu Türkçesi özelliklerinden yola çıkılarak imla özellikleri incelenmekte ve metinden örneklerigösterilmektedir. Ses bilgisi kısmında ünlü ve ünsüzlerin metin içinde geçtiği kısımlara yer verilmekte ve şekil bilgisinde metnin şekil özellikleri ihtiva edilmektedir. Metin kısmında Kıssa-yı Yûsuf metni latin harflerine transkript yapılmakta ve aktarımı sağlanmaktadır. Sonuç bölümünde ise metin üzerine genel bir değerlendirme yapılarak belli sonuçlara varılmaktadır. Dizin kısmında metnin söz varlığı ele alınarak genel bir dizin yapılmış metnin daha iyi anlaşılabilmesi için sözlük niteliğinde aktarım sağlanmaktadır. Kaynakça verilerek metnin tıpkı basımı verilmektedir. Garîb’in Yûsuf Kıssası’nın on bir nüshasının olduğu bilinmesine ek olarak tespit edilen bu İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi nüshası ile gerek Eski Anadolu Türkçesi’nde gerekse tüm dönemlerde önemi bilinen Yûsuf kıssalarına yeni bir nüsha daha eklenerek Türkoloji alanına katkı sağlanması amaçlanmaktadır.
 • Publication
  2018 Cumhur İttifakı ve AB şüpheciliği : iktidar bloğu partilerinin AB söylemleri
  ( 2023) Müderrisoğlu, Efe Can ; Özer, Yonca ; Marmara Üniversitesi ; Avrupa Araştırmaları Enstitüsü ; Avrupa Birliği Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler
  Çevre hareketi olarak Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 3 Kasım 2002 Genel Seçimlerinde iktidara gelmesi ve girdiği her seçimden birinci parti olarak ayrılması, AK Parti’ye dair araştırma yapılması ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. AK Parti, muhafazakâr demokrat kimlikle AB taraftarı bir siyaset izleyerek iktidara gelmişse de bugün söz konusu siyasetin uzağında yer almaktadır. Erdoğan liderliğinde parti, bugün Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte Türkiye’yi yöneten Cumhur İttifakı çatısı altında bir arada hareket etmektedir. AK Parti’nin AB taraftarı olduğu dönemler de dâhil olmak üzere çalışmanın tarihsel kısıtını oluşturan 2002-2019 arası dönemdeki her seçimde Milliyetçi Hareket Partisi sert AB şüphecisi söylem belirlemiştir. Bu çalışmada Türkiye’deki sistem değişikliği sonrasında ortaya çıkan ve iktidar bloğunu (Cumhur İttifakı’nı) oluşturan siyasal partilerin yaşadıkları iç ve dış politik süreçler çerçevesinde AB’ye yükledikleri niteliklerdeki süreklilikler/dönüşümler ile bu süreklilikler/dönüşümler üzerinden kendi kimlik tanımlamalarında nasıl değişimlerin meydana geldiği sorusuna yanıt aranmıştır. Bu soruya yanıt verilirken 2002-2019 arası dönemde gerçekleştirilen seçimlerde parti liderlerinin yaptıkları propaganda konuşmaları Eleştirel Söylem Analizi’nin alt dallarından olan Söylemsel-Tarihsel Yaklaşım yöntemi ile incelenmiştir. Sonuç olarak, iki partinin de yerel ve uluslararası düzeydeki gelişmelerin etkisiyle kimlikleri ile söylemlerinin dönüştüğü ve böylece Türkiye’de yeni merkezî siyaseti Batı/AB antagonizması üzerine inşa ettikleri ileri sürülmüştür.
 • Publication
  Ebü’l-Berekât Bedruddîn El-Ğazzî ve Kur’ân yorumu
  ( 2023) Korichi, Medhet ; Dartma, Bahaddin ; Marmara Üniversitesi ; Sosyal Bilimler Enstitüsü ; Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı ; Tefsir Bilim Dalı
  Bedrüddîn el-Ğazzî’nin (h. 904-984) “Teysîru’t-Tibyân fî Tefsîri’l-Kur’ân” adlı manzum tefsiri hicri 10. yüzyılın ortalarında kaleme alınan en önemli tefsirlerden biridir. Eser, Ulûmu’l-Kur’ân ile ilgili bir dizi ıstılahların tanımlarını içeren bir giriş ile başlar. Müellif, Fâtiha ile başlayıp Nâs ile biten Kur’ân’ın tamamının tefsirine geçmeden önce kendisinin istiâze ve besmele hakkındaki görüşüne yer verir. Bu manzum tefsir, müellifin de eserin sonunda belirttiği üzere yüz bin beyitten oluşmaktadır. Söz konusu eser, manzum tefsirler arasında en hacimli ve oldukça özgün olmasına rağmen hakkında şimdiye kadar ciddi bir ilmî çalışma yapılmamıştır. Hatta bu satırları yazdığım ana kadar ilgili tefsirin yazma halinde olduğunu söylesem doğru olur. İşte bu sebeplerden ötürü Bedrüddîn el-Ğazzî’nin tefsirindeki metodunu doktora tezi olarak çalışmak uygun görüldü.Çalışma giriş ve dört bölümden oluşmaktadır. Girişte konunun, önemi, problematiği, çalışma metodu, seçilme nedenleri, amacı ve önceki çalışmalar ele alınmaktadır. Birinci bölümde müellifin yaşadığı 16. yüzyıl Şam’ının siyasi, ekonomik, sosyal ve ilmî açıdan genel bir görüntüsü sunulmaya çalışılmaktadır, müellif Bedrüddîn el-Ğazzî’nin hayatı ilmi kişiliği, eserleri ve Teysîru’t-Tibyân fî Tefsîri’l-Kur’ân’a Genel Bakış ele alınmaktadır. İkinci bölümde Teysîru’t-Tibyân fî Tefsîri’l-Kur’ân adlı eserinin rivâyet yönünden özelliklerini değerlendirilmektedir. Üçüncü Bölüm eserin dirâyet yönündeki özelliklerini tetkik etmeye çalışmaktadır. Dördüncü bölümde ise eserin Kur’an ilimleri yönünden özellikleri incelemeye gayret edilmektedir.
 • Publication
  Osmaniye şehir coğrafyası
  ( 2023) Demir, Şule ; Ceylan, Mehmet Akif ; Marmara Üniversitesi ; Sosyal Bilimler Enstitüsü ; Coğrafya Anabilim Dalı ; Coğrafya Bilim Dalı
  Osmaniye şehri, Akdeniz Bölgesinin Adana Bölümünde aynı adla anılan il idari ünitesinde, merkez ilçenin sınırları içinde, Karaçay ve kollarının oluşturduğu birikinti yelpazesinin üzerinde yer almaktadır. İnceleme sahası, Osmaniye Belediyesi sınırlarını kapsamaktadır. Mahalli 36 idari birime ayrılan Belediye yönetim alanı yaklaşık 8500 ha genişliğe sahiptir. Şehirde 2022 yılı itibariyle 252.186 nüfus ikamet etmektedir.
 • Publication
  Synthesis and structural characterization of new dithiophosphonic acids, derivatives and complexes from 2,4-diorganyl-1,3,2,4- dithiadiphosphetane-2,4-disulfide
  ( 2023) Bulat, Elif ; Sağlam, Ertuğrul Gazi ; Marmara Üniversitesi ; Fen Bilimleri Enstitüsü ; Kimya Anabilim Dalı ; Anorganik Kimya Bilim Dalı
  Dimer olarak bilinen yeni 2,4-bis(Rx,y)-1,3,2,2,4-ditiyadifosfetan-2,4-disülfürü ([Rx,y-P(S)S]2, Rx= 3,4-dimetoksifenil, SAV-A1; Ry= 2,4-dimetoksifenil, SAV-A2) başlangıç maddesi olarak sentezlenmiştir. Bu dimerlerin alkol ile reaksiyonundan (16 adet) ditiyofosfonik asitler, [Rx,y(RnO)P(S)SH] sentezlenmiştir. Bu asitlerden 12 tanesi, [Rx(RnO)P(S)SH], SAV-A1’in alkollerle reaksiyonundan elde edilmiştir (Kısım Ia’da DTPOA sentez çalışması için kullanılan alkoller RnOH, R1=metil-, R2=Etil-, R3=n-propil-, R4=n-butil-, R5=3-pentil-, R6=3-metil-1-butil-, R7=benzil-; Kısım Ib’de DTPOA sentez çalışması için kullanılan alkoller RnOH, R1= -n-pentil; R2=2-pentil-; R3=4-tert-but-benzil-; R4= 2-propil-; R5= 2-butil-). Benzer şekilde (Ry)(RnO)PS2H) olarak adlandırılan SAV-A2’nin alkollerle (Kısım II’de DTPOA sentez çalışması için kullanılan alkoller RnOH, R1= 2-bütil; R2= n-pentil-; R3= 4-tert-butil benzil-; R4= metil-) reaksiyonundan diğer asitler elde edilmiştir. Tüm asitler yapısı belirlenebilir ve kokusuz amonyum ditiyofosfonat tuzuna ([NH4][S2P(Rx)(ORn)] ve [NH4][S2P(Ry)(ORn)]) dönüştürülmüştür (16 Adet). Bu tuzlar Ni(II) iyonuyla reaksiyona girerek dört koordinasyonlu Ni(II) ditiyofosfonata kompleksleri ([Ni(S2P(Rx)(ORn)] ve [Ni(S2P(Ry)(ORn)]) sentezlenmiştir. Tez kapsamında toplam 50 bileşik sentezlenmiştir.Bu çalışmada, sentezlenen yeni bileşiklerin yapısal karakterizasyonu elementel analiziyle beraber kütle, FT-IR, tek ve iki boyutlu NMR (1H-, 13C- ve 31P-NMR) spektroskopileriyle aydınlatılmıştır. Ayrıca, komplekslerin yapısı X-ışını kırınımı yöntemi ile aydınlatıldı ([Ni(S2P(Rx)(ORn)] X ışını analizleri kompleksleri için MÜ, BAP-FDK-2021-10339 projesiyle desteklendi; Part Ia kapsamında n= 1,2,3,4,6,7 ve Part 1b kapsamında n= 1,2,4,5). Komplekslerin teorik hesaplamalarıyla (Density Functional Theory, Molecular Docking) beraber uygulama olarak bileşiklerin antikanser çalışmalarıda gerçekleştirilmiştir.