Publication:
Türkiye program değerlendirme standartları çerçevesinde bir meta değerlendirme çalışması

No Thumbnail Available
Date
2023-11-20
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Çalışmanın amacı Kandemir (2016) tarafından yürütülen, değerlendirme çalışmasının meta-değerlendirmesini yaparak, değerlendirme çalışmasının program değerlendirme standartlarını ne ölçüde karşıladığını saptamaktır. Meta-değerlendirme tamamlanmış bir değerlendirmenin saptanmış standartlara göre yeniden değerlendirilmesidir. Değerlendirme süreçlerinin niteliğini artırmak için tamamlanmış değerlendirmenin yeniden değerlendirilmesi, ya da başka bir ifadeyle meta değerlendirmeler yoluyla saptanabilir. Meta değerlendirme kavramını Scriven (1981) değerlendirmenin değerlendirmesi olarak tanımlamış ve değerlendirici için mesleki bir yükümlülük olduğunu belirtmiştir (s.95). Meta değerlendirme çalışmaları için program değerlendirme standartları kriter olarak ele alınmaktadır. Program değerlendirme standartları, bir programın değerlendirme sürecindeki yönlendirmesini sağlayan rehberlik edici ölçütlerdir. Çalışma nicel verilerin kullanıldığı tarama modeli ile tasarlanmış olup, çalışmanın evrenini 35 lisansüstü öğrenci oluştururken, örneklemini ise araştırmaya gönüllü katılan 17 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmanın verileri meta değerlendirme kontrol listesi aracılığıyla toplanmıştır. 94 madde halindeki kontrol listesi madde halinde yazılarak, \"EVET\" veya \"HAYIR\" olarak meta değerlendiriciler tarafından işaretlenerek veriler elde edilmiştir. Elde edilen verilerin analizi için Stufflebeam (2001) tarafından geliştirilen \"Program Evaluations Metaevaluation Checklıst\" esas alınarak Yüksel (2010) tarafından Türkiye standartlarına uyarlanan Program Değerlendirme (Meta-Değerlendirme) derecelendirme ölçeği kullanılarak veriler analize tabi tutulmuştur. Elde edilen sonuçlar şöyledir: Kandemir’in (2016) değerlendirme çalışması yararlılık standardını karşılama derecesi \"Çok İyi (% 86,8)\", yürütülebilirlik standardını \"İyi (%50,0)\", uygunluk standardını \"İyi (%51,5)\", doğruluk standardının ise \"Çok İyi (%92,6)\" düzeyde karşılamaktadır.
The aim of the study is to conduct a meta-evaluation of the evaluation study conducted by Kandemir (2016) in order to determine the extent to which the evaluation study meets program evaluation standards. Meta-evaluation involves re-evaluating a completed evaluation according to established standards. To enhance the quality of evaluation processes, completed evaluations can be re-evaluated through meta-evaluations. Scriven (1981) defined the concept of meta-evaluation as the \"evaluation of evaluation,\" underlining its professional responsibility for an evaluator (p.95). In meta-evaluation studies, program evaluation standards are taken as criteria. Program evaluation standards are guiding criteria that direct the evaluation process of a program. The study was designed using a quantitative data collection approach through a survey model. The population of the study consisted of 35 graduate students, and the sample included 17 students who volunteered to participate in the research. Data for the study were collected through a meta-evaluation checklist. The checklist, consisting of 94 items, was presented in itemized form, and data were obtained as \"YES\" or \"NO\" responses marked by meta-evaluators. The collected data were analyzed using the \"Program Evaluations Metaevaluation Checklist\" developed by Stufflebeam (2001) and adapted to Turkish standards by Yüksel (2010), using the Program Evaluation (Meta-evaluation) rating scale. The obtained results are as follows: Kandemir\"s (2016) evaluation study meets the utility standard at a \"Very Good (86.8%)\" level, the feasibility standard at a \"Good (50.0%)\" level, the propriety standard at a \"Good (51.5%)\" level, and the accuracy standard at a \"Very Good (92.6%)\" level.
Description
Keywords
Sosyal ve Beşeri Bilimler, Eğitim, Eğitim Bilimleri, Eğitim Programları ve Öğretim, Social Sciences and Humanities, Education, Educational Sciences, Curriculum Development and Teaching Methods, Sosyal Bilimler (SOC), Sosyal Bilimler Genel, EĞİTİM VE EĞİTİM ARAŞTIRMASI, Social Sciences (SOC), SOCIAL SCIENCES, GENERAL, EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler, Social Sciences & Humanities
Citation
Sarıkayış F., Berk Ş., \"Türkiye Program Değerlendirme Standartları Çerçevesinde Bir Meta Değerlendirme Çalışması\", 11. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (ICCI-EPOK 2023), Aydın, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2023, ss.111-112
Collections