Tübitak Proje Çıktıları

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 302
 • Publication
  Ftalosiyanin komplekslerinin oksijen indirgenmesindeki elektrokatalitik aktivitlerinin yakıt pillerinde uygulanabilirlik yönünden incelenmesi
  ( 2010-03-01) Metin ÖZER;MUSTAFA HİLMİ BULUT;Ali Rıza ÖZKAYA;ZAFER ODABAŞ ; Marmara Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, İstanbul, Türkiye;Marmara Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, İstanbul, Türkiye;Marmara Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, İstanbul, Türkiye;Marmara Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, İstanbul, Türkiye
 • Publication
  Organik-Inorganik Hibrit Hidrojellerin Sentezi Ve Karakterizasyonu
  ( 2013-01-04) Nilhan KAYAMAN APOHAN;Suzan ABDURRAHMANOĞLU ; Marmara Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, İstanbul, Türkiye;İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, İstanbul, Türkiye
  Dış ortam koşullarına duyarlı cevap verebilen akıllı polimerik malzemeler son yıllarda artanbir ilgiyle araştırmalara konu olmaktadır. Dış ortam koşullarındaki küçük değişikliklerehacimsel geçişler ile tepki göstermelerinin yanı sıra yapılarında gerçekleşen bumakroskopik değişimlerin tersinir olması bu malzemeleri üstün kılan özellikleridir.Sıcaklık değişimi, polimer sistemlerinde en çok kullanılan fiziksel değişimdir. Sıcaklıkdeğişimleri sadece kontrol kolaylığı sağlamanın yanı sıra in vitro ve in vivo olarak dauygulama kolaylığı sağlamaktadır. Sıcaklığa duyarlı faz geçişi gösteren polimerlerarasında en sık kullanılan poli(N-izopropilakrilamid) (PNIPA)’in alt kritik çözelti sıcaklığı(LCST) 32C’dir. Bu sıcaklığın altında hidrofilik olan PNIPA, bu sıcaklığın üzerinde isehidrofobik özellik taşımaktadır. Sahip olduğu bu eşsiz özellik nedeni ile de biyomoleküllerinayrılmasında, ilaç salınım sistemlerinde ve hücre adhezyonlarının kontrolünde, hızlı cevapveren yüzeyler oluşturmak için sıklıkla kullanılmaktadır.Akıllı jeller, uyarana karşı hızlı tepki göstermelerine rağmen zayıf mekanik mukavemetesahiptirler. Monomer ve başlatıcı içeren reaksiyon çözeltisinin donma sıcaklığının altındagerçekleştirilmesi olarak tanımlanan kriyojelasyon yöntemi ile sentezlenen jeller, makrogözenekli, daha hızlı cevap veren ve daha yüksek mekanik dayanıma sahiptir. Organikinorganikhibrit hidrojeller ise sahip oldukları üstün mekanik özellikleri nedeniyle önemli biryere sahiptir.Bu projenin amacı sıcaklığa duyarlı poli(N-isopropilakrilamid) (PNIPA) hidrojellerininmekanik dayanımını arttırmak ve aynı zamanda çevresel uyarılara daha hızlı cevapvermesini sağlamaktır. Bu amaçla çalışmanın ilk bölümünde 3-(metakriloksi)propiltrimetoksisilan (MPTMS) ile Aerosil®200 nanosilika yüzeyi modifiye edildi. İkincibölümünde ise modifiye edilmiş ve modifiye edilmemiş nanosilika içeren PNIPA kriyojelleriserbest radikal polimerizasyonu ile sentezlendi. Modifiye edilmiş nanosilikalarınmodifikasyon verimi Termal Gravimetrik Analiz (TGA) ile, partikül boyutu ise Dinamik IşıkSaçılımı (DLS) metodu ile belirlendi. Jeller morfoloji,şişme oranı, ve mekanik özeliklerinegöre karakterize edildi. Modifiye nanosilika katkısıyla jellerin mekanik özellikleri arttı.
 • Publication
 • Publication
  Proteom analizi ile deneysel epilepsi modelinde beyin dokusu proteinlerindeki olası değişikliklerin sağtanması
  ( 2007-01-07) Ayşe OGAN;Filiz ONAT;Rezzan AKER;Aslıhan GÜNEL;Özkan DANIŞ;Serap DEMİR;Medine GÜLÇEBİ ; Marmara Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, İstanbul, Türkiye;-;-;-;-;-;-
 • Publication
  Kumarin ve kumarin taç eter grupları içeren yeni ftalosiyaninlerin sentezi ve özelliklerinin araştırılması
  ( 2009-01-10) MUSTAFA HİLMİ BULUT ; Marmara Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, İstanbul, Türkiye